راهنمای شرکت در وبینار ایوند

هدف: خرید و ورود به وبینار

آموزش خرید وبینار:

آموزش ورود به وبینار:

1-وارد صفحه بلیت های من شوید.

2- رویداد مورد نظر را پیدا کرده و گزینه «ورود» را بزنید.

نکته: دکمه ورود 30 دقیقه قبل از وبینار فعال خواهد شد.


در موضوع شرکت در وبینارشرکت‌کننده‌ی رویداد هستم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟