بررسی وضعیت کیفیت اتصال کاربران در اتاق وبینار

هدف: بررسی کیفیت اتصال کاربران در اسکای روم

نحوه چک کردن وضعیت:
1- به بخش «تنظیمات کاربر» بروید و سپس روی «وضعیت اتصال» کلیک کنید.

2- در  قسمت وضعیت اتصال، جهت اطمینان از کیفیت مناسب اینترنت، موارد زیر بررسی شوند.

کیفیت مناسب آیتم های مختلف:

  • تاخیر < 50
  • پکت لاس < 3%
  • جیتر < 30
  • 10< کیفیت اتصال<7

 

 

در موضوع برگزارکننده‌ی رویداد هستم.برگزاری وبینار

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟