آیا تراکنش های مالی که در ایوند انجام میدهیم را به اداره دارایی اعلام میکنید؟

آیا تراکنش های مالی که در ایوند انجام میدهیم را به اداره دارایی اعلام میکنید؟

بله، ما کلیه تراکنش های مالی که با برگزار کننده داریم را به اداره دارایی و ارزش افزوده اعلام میکنیم.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟