نحوه ی ساخت بلیت و کد تخفیف در ایوند

هدف: ثبت نام شرکت کننده (با تخفیف یا بدون تخفیف)

تعداد زیادی از برگزارکنندگان برای افزایش فروش خود از ابزار کد تخفیف استفاده می کنند.

 

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟