با کنسل شدن رویداد، مسائل مالی چگونه خواهد شد؟

شما به عنوان برگزارکننده ی رویداد موظف هستید ضمن اطلاع رسانی کنسل شدن رویداد به تمامی شرکت کنندگان از طریق تماس تلفنی یا پیامک (اطلاع رسانی از طریق ایمیل، اطلاع رسانی اثربخشی نیست.چون ممکن است همه شرکت کنندگان ایمیلشان را چک نکنند و مسئولیت این اطلاع رسانی با شماست.) کنسل شدن رویداد را به همه شرکت کنندگان اطلاع دهید و چنانچه رویداد شما یک رویداد غیر رایگان است، ضمن اطلاع رسانی، می بایستی اطلاعات مالی افراد را اخذ کنید.سپس از ایوند درخواست تسویه حساب دهید و پس از دریافت پول، آن را به شرکت کنندگان مسترد نمایید.

بدیهی است که کسر شدن کارمزد ایوند، ارتباطی با برگزاری یا لغو رویداد ندارد.

شما از این راهنمایی راضی بودید ؟